Een column in NM Magazine. Er zijn vele interessante en relevante onderwerpen in de context van netwerkmanagement waar ik over kan schrijven. Ik hou het op netwerkmanagement in een veranderende inhoudelijke en maatschappelijke context. Want het is opvallend hoe netwerkmanagement en mobiliteit aan het groeien en evolueren zijn, en welke impact dit heeft op het speelveld, samenwerkingen binnen en buiten het domein en op organisaties.

Netwerkmanagement gaat uiteraard in de eerste plaats over mobiliteit: infrastructuur beter benutten en het verkeer efficiënt en veilig afwikkelen. Maar de wereld is groter dan mobiliteit. Klimaat- en energieakkoorden, klimaatadaptatie, energietransitie, uitstoot, fijnstof, duurzame mobiliteit – het zijn allemaal aspecten die de bijdrage van netwerkmanagement in een breder perspectief plaatsen. De maatschappelijke potentie en relevantie van netwerkmanagement wordt steeds meer onderkend en we zijn ook steeds beter in staat om de meerwaarde voor de leefomgeving te duiden, bijvoorbeeld in vermindering van uitstoot en energiebesparing.

Maar er verandert meer. Waar netwerkmanagement eerst het alternatief was voor bouwen van infrastructuur, is het nu de standaard. Er zijn de technologische innovaties en vernieuwingen en de daarmee gepaard gaande leemtes in kennis bij een deel van het werkveld. Als ontwikkeling die daar weer overheen komt, geldt de beweging naar verkeersmanagement als een dienst, VMaaS, met een verschuiving van rollen en verantwoordelijkheden. Ondertussen is Nederland koploper op het gebied van (technologische en procesmatige) innovaties in mobiliteit en worden we alom gezien als het land dat het best klaar is voor zelfrijdende voertuigen. De raakvlakken die ook deze innovatie met netwerkmanagement heeft, zijn evident.

Al deze ontwikkelingen dagen ons uit om mee te bewegen en door te ontwikkelen. Als Europees ingenieursadviesbureau zijn wij volop betrokken bij oplossingen rond bijvoorbeeld de al genoemde VMaaS (denk aan de iDiensten) en ‘smart traffic’ (zoals ITS-applicaties voor iVRI’s). Hiermee vertalen wij onze mobiliteitskennis naar producten en diensten – en we nemen hiermee een voor ons andere positie in, in een veranderend speelveld.

Maar niet alleen Sweco spant zich in. Veel marktpartijen en overheden in Nederland investeren fors in nieuwe technologieën en nieuwe diensten om ons land leefbaarder en duurzamer te maken. Deze investeringen leiden tot nieuwe producten en diensten, waarbij het nog onzeker is of en op welk moment er een volwassen markt voor ontstaat. Een compliment voor het initiatief, lef en ondernemerschap van publieke en private betrokkenen is zeker op zijn plaats!

Om samen succesvol de transitie te doorlopen is betrouwbaarheid van afspraken belangrijk. Het aanbod van private partijen moet conform verwachtingen zijn en de vraag van publieke partijen moet de voorgespiegelde impuls bieden.
Het is ook essentieel dat we elkaar uitdagen op kwaliteit en maatschappelijke meerwaarde. Standaardisatie is prima om een marktproces in gang te zetten, maar uiteindelijk gaat het om de meerwaarde voor de maatschappij. Concreet: oplossingen die de grootste reductie in voertuigverliesuren, verkeersonveiligheid of uitstoot (afhankelijk van de beleidsdoelen) realiseren, zouden we moeten omarmen en op een voetstuk plaatsen. In een werkveld in transitie is het belangrijk dat er echte marktwerking ontstaat, waarbij concurrentie op kwaliteit en meerwaarde plaatsvindt. De publieke sector heeft de verantwoordelijkheid om hierop te sturen, als hoeder van het algemeen belang. Alleen dan zal de marktwerking optimaal bijdragen aan de hogere doelen en zal de ingeslagen weg bestendigen.

Dat lijkt me ook niet meer dan logisch. We zijn niet bezig nieuwe werkwijzen en technologieën te implementeren ‘omdat het kan’, maar om een bijdrage te leveren aan een mooie toekomst. Netwerkmanagement als middel om een hoger doel te bereiken!

_____

Rob Althuisius
Hoofd Mobiliteit Sweco Nederland

Comments are closed.