Cursus PAOTM:
Instandhouding en innovatie verkeersmanagementsystemen

Op het gebied van dynamisch verkeersmanagement loopt Nederland al jaren voorop. Maar hoe lang nog? De technologie ontwikkelt zich razendsnel en nieuwe systemen technologieën doen hun intrede. Hoe kunnen we in deze veranderende wereld staande blijven en slim inspelen op nieuwe technologie – zonder kapitaalvernietiging van bestaande systemen? Die vraag staat centraal in de nieuwe tweedaagse cursus van PAOTM, Verkeersmanagementsystemen: visie op instandhouding en innovatie.

De transitie naar nieuwe technologieën als C-ITS en automatisch rijden stelt overheden en marktpartijen voor complexe strategische vraagstukken. Wat is de juiste instandhoudingsstrategie voor bestaande systemen? Hoe slim voor te sorteren op wat komen gaat? Hoe gaan we om met innovatieve modificaties van huidige systemen? Wat is de koers die past bij het brede spectrum van toekomstbeelden van verkeersmanagement? Deze beelden zijn slechts ruw te schetsen en niet alleen afhankelijk van nieuwe technologieën en innovaties maar ook van maatschappelijke ontwikkelingen. Thema’s zoals netwerkgeoriënteerd verkeersmanagement, de communicatiesystemen, verdeling publiek en privaat spelen hierbij een belangrijke rol.

In de tweedaagse PAOTM-cursus ‘Verkeersmanagementsystemen: visie op instandhouding en innovatie’ komen al deze punten aan de orde. De cursus staat onder leiding van Marc van den Elzen, associate Assetmanagement Goudappel Coffeng. Er zal worden bekeken hoe partijen de bestaande functionele prestaties kunnen borgen, tegen welke prijs en met welke risico’s. De implementatie van nieuwe ontwikkelingen en technologieën binnen bestaande systemen verdient een zelfde beschouwing, waarbij rekening moet worden gehouden met ontwikkelingen in de nabije én verre toekomst.

Programma
De cursus staat gepland voor 12 en 19 juni 2017 in Delft en Helmond (InnovatieCentrale).

Dag 1
Inleidingen die de problematiek vanuit de verschillende perspectieven belichten. Sprekers die een inleiding houden, zijn:

 • Theo van de Gazelle, hoofddirectie RWS
 • Laurens Schrijnen, Strategisch Adviseur Rijkswaterstaat, voorheen directeur Vervoersonderneming Rotterdam en InnovatieCentrale
 • Prof.dr.ir. Serge P. Hoogendoorn, hoogleraar TU Delft Transport & Planning
 • Drs. Jan Willem Plomp, sector Verkeersmanagement, Directie Beheer en Uitvoering Provincie Noord Holland
 • Ir. Jenne van der Velde, topadviseur Rijkswaterstaat
 • Arjan van Vliet, Strategie en Externe Ontwikkelingen Rijksdienst voor het Wegverkeer
 • Dr. Henk Stipdonk, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV
 • Frans op de Beek, voorheen Rijkwaterstaat
 • Antoin de Kort, adviseur Dynamisch Verkeersmanagement Rijkswaterstaat
 • Jiska van Veen, projectmanager Mijksenaar Wayfinding Experts
 • Hans Verschoor, Afdelingshoofd MKO, Rijkswaterstaat CIV
 • Bart van Arem, Professor Transport Modelling, TU Delft
 • Paul van Beek, Topadviseur bij Goudappel Coffeng

Dag 2
Een ‘doe-dag’ in de InnovatieCentrale onder leiding van Hans Verschoor, directeur InnovatieCentrale. De deelnemers krijgen een rondleiding, waarbij ook de verkeerscentrale wordt bezocht. Verder wordt een workshop georganiseerd, gefaciliteerd door prof. R. van Arem van TU Delft. Onder zijn leiding zullen we toekomstige ontwikkelingen en bijbehorende assetmanagementstrategieën ontwikkelen. De resultaten worden in een denktank (samen te stellen vanuit de deelnemers) nader uitgewerkt en vastgelegd in een notitie. Die zal als aanbeveling worden overhandigd aan een aantal grote, betrokken infrabeheerders.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van PAO Techniek en Management op: Systemen in Verkeersmanagement.