BELANGRIJK: Door het gebruik van deze website, eigendom van Stichting NM Magazine, en door het verstrekken van persoonsgegevens – voor een abonnement op onze digitale nieuwsbrief, een abonnement op ons magazine, voor deelname aan een (mede) door Stichting NM Magazine georganiseerd evenement of voor welke andere dienst ook die we als Stichting NM Magazine aanbieden – stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens door ons kunnen worden verwerkt zoals omschreven in dit privacybeleid. Stichting NM Magazine zal er strikt op toe zien dat de geldende wet- en regelgeving inzake persoonsgegevens wordt gerespecteerd.

Respect voor uw privacy
Stichting NM Magazine spant zich in om uw privacy te respecteren en te beschermen. In dit beleid leggen we uit waarom we bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen en wat we doen om uw privacy te beschermen. De term ‘persoonsgegevens’ zoals gebruikt in dit beleid heeft betrekking op informatie zoals uw naam, e-mailadres, postadres, en alle andere gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd.

Informatie over de verantwoordelijke
NM-Magazine.nl is een website van Stichting NM Magazine te Den Haag. Als u besluit om u aan te melden voor onze nieuwsbrief, een abonnement op ons vakblad NM Magazine te nemen, u op te geven voor een (mede) door Stichting NM Magazine georganiseerd evenement of op enige andere wijze gebruikmaakt van diensten die Stichting NM Magazine aanbiedt, en daarbij persoonsgegevens verstrekt, dan stemt u in met ons privacybeleid, de opslag van uw gegevens en het verwerken, doorgeven en opslaan van uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om de door u gevraagde actie uit te voeren.
De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is Stichting NM Magazine, te bereiken via het e-mailadres privacy@nm-magazine.nl.

Algemeen uitgangspunt persoonsgegevens
Stichting NM Magazine heeft als doel kennis over mobiliteit in het algemeen en netwerkmanagement van wegverkeer in het bijzonder te verspreiden. We trachten dit doel te verwezenlijken door het verspreiden van het vakblad NM Magazine en het organiseren van evenementen als workshops, seminars, cursussen etc. Ook onderhouden we de website NM-Magazine.nl en verzenden we met enige regelmaat elektronische mailings (nieuwsbrieven).
Voor al deze communicatie-uitingen is ons uitgangspunt dat we alleen persoonsgegevens vragen, bewaren en gebruiken voor zover nodig voor het op juiste en efficiënte wijze delen van de betreffende informatie.

Gebruik van persoonsgegevens
In het onderstaande lichten we het eventuele gebruik van persoonsgegevens puntsgewijs toe.

  • Abonnement op vakblad NM Magazine. Als iemand uit de doelgroep zich aanmeldt voor een gratis abonnement, hebben we uiteraard de naam en adresgegevens nodig om het vakblad op het juiste adres te kunnen bezorgen. We vragen ook naar het werkveld en de opleiding. Die informatie is nodig om vast te kunnen stellen of de persoon recht heeft op een gratis abonnement. De gegevens gebruiken we bovendien geaggregeerd om (grofweg) de segmenten binnen ons lezersbestand vast te stellen: Hoeveel procent van de lezers werkt voor de overheid, een marktpartij, een kennisinstituut? Hoeveel studenten lezen het magazine? Etc.
  • Deelname aan workshops, seminars, cursussen etc. Als iemand zich aanmeldt voor een workshop, seminar of ander evenement hebben we enkele persoonsgegevens nodig om de aanmelding/reservering rond te kunnen maken. Betreft het een betaald evenement dan zullen de factuurgegevens, inclusief de naam van de deelnemer, ook in onze financiële administratie worden opgenomen.
  • De website NM-Magazine.nl. De complete website is vrij toegankelijk. Het is dus niet nodig om een account aan te maken om de artikelen te lezen of elektronische uitgaven van NM Magazine (en andere uitgaven) van de website te downloaden. We houden bij hoeveel bezoekers er op onze site komen en gebruiken hiervoor de privacyvriendelijke dienst Burst Statistics.
  • Elektronische mailings. Wie zich abonneert op onze mailings/nieuwsbrieven hoeft alléén een e-mailadres op te geven. Elke abonnee kan zich te allen tijde afmelden via een duidelijke link in de mailings. Voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van nieuwsbrieven gebruiken we de dienst MailerLite.

Gegevensbeveiliging en -vertrouwelijkheid
We gebruiken actuele opslag- en beveiligingstechnieken om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onjuist gebruik of onjuiste verstrekking, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies.
We delen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Denk bijvoorbeeld aan het bezorgen van onze papieren uitgave: dat is alleen mogelijk als we de door u verstrekte naam en adresgegevens doorgeven aan de verzender. En omdat we voor het verzenden van de mailings een dienstverlener inschakelen, te weten MailerLite, delen we met hen de e-mailadressen voor de mailings. Alle verwerkers van persoonsgegevens en derden die we betrekken bij de verwerking van uw persoonsgegevens, respecteren de vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lees hier meer over het privacybeleid van MailerLite.

Bewaartermijn
We bewaren uw persoonsgegevens alleen voor de duur die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het doel waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aan vereisten op het gebied van bewaartermijnen van documenten. Denk wat dat laatste betreft aan eventuele facturen die we verzenden voor bijvoorbeeld de deelname aan een cursus of seminar: om aan onze belastingplichten te kunnen voldoen, zijn we verplicht die een aantal jaar te bewaren.

Minderjarigen
Als u minderjarig bent, kunt u uw persoonsgegevens alleen met toestemming van uw ouder(s) of uw voogd verstrekken. Als u een ouder of voogd bent en u geeft toestemming aan een minderjarige om persoonsgegevens via de website te verstrekken, stemt u in met dit beleid wat betreft het gebruik van de website door de minderjarige.

Melding van beleidswijzigingen
We zijn voortdurend bezig deze website te verbeteren en onze bestaande diensten te verbeteren en uit te breiden. Vanwege deze constante veranderingen en ook de veranderingen in de wetgeving en de aard van technologie zal de manier waarop wij omgaan met gegevens van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer het nodig blijkt ons beleid aan te passen zullen we de betreffende veranderingen op deze pagina vermelden zodat u er altijd van op de hoogte bent welke gegevens we verzamelen en hoe we die gebruiken.

Uw rechten

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens treffen we redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens accuraat en actueel blijven voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. U kunt ons te allen tijde de volgende verzoeken doen:

  • U kunt informatie opvragen over het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens.
  • U kunt verzoeken om inzage in, correctie van, verwijdering van of blokkering van uw persoonsgegevens.