De toegenomen mobiliteit vermindert de bereikbaarheid én betrouwbaarheid. Daarbij komt ook de leefbaarheid in het gedrang en vergt de verkeersveiligheid bijzondere aandacht. Kortom, het mobiliteitsvraagstuk is complex en vraagt om een multidisciplinaire, integrale en toenemende mate van regionale aanpak. Dagelijks werken ruim 90 Royal HaskoningDHV-adviseurs samen aan de beantwoording van complexe mobiliteitsvraagstukken. Specifiek voor advisering op alle facetten van dynamisch verkeersmanagement (DVM) heeft Royal HaskoningDHV een team van meer dan 20 adviseurs met gezamenlijk 247 adviesjaren op het gebied van verkeersmanagement.

De kracht: advisering vanuit drie invalshoeken
De kracht van het DVM-team van Royal HaskoningDHV is gelegen in de goede mix van advisering vanuit drie invalshoeken: beleid, systemen en effecten. Steeds vaker worden projecten bemand met adviseurs vanuit meerdere invalshoeken. De systemen moeten het gekozen verkeersbeleid vertalen in de juiste regeltactiek. Op basis van effectmetingen wordt de tactiek verder geoptimaliseerd.

Advisering vanuit betrokkenheid
Het is niet alleen de kennis en ervaring die doorslaggevend is voor het juiste advies. Het gaat misschien nog wel meer om betrokkenheid bij de vragen waar u (of uw bestuurder) mee zit. Onze adviseurs kenmerken zich door betrokkenheid, enthousiasme en betrouwbaarheid. Deze betrouwbaarheid is waardevol als alles goed gaat. Maar juist onverwachte tegenspoed moet u kunnen rekenen op een deskundige adviseur die ook dan voor u klaar staat.

Ervaring met instrumentarium
De jaren ervaring op het gebied van DVM is over de jaren heen vertaald in verschillende methoden en instrumenten die ons advies ondersteunen. In de beleidsadvisering zijn verschillende beproefde aanpakken beschikbaar zoals de bekende GGB-methodiek. Juist in de advisering rondom de effecten beschikt DHV over een scala aan modellerings- en simulatie instrumenten. Voor elk vraagstuk wordt het juiste instrument geselecteerd en op deskundige wijze toegepast.

Van kruispunt tot Nederland
Als DVM-team adviseren wij op verschillende schaalniveaus. Daarbij is het kruispunt het kleinste schaalniveau en Nederland hoogste schaalniveau. Veel steden mogen wij adviseren op DVM-beleid alsook de ontwikkeling en implementatie van de juiste systemen. Op regionale schaal doen wij inhoudelijke procesbegeleiding voor de wegbeheerders. Op nationale schaal zijn we vooral betrokken bij onderzoeksprojecten voor onder meer Rijkswaterstaat DVS, CROW en KpVV.

Royal HaskoningDHV
Laan 1914 nr. 35
3818 EX Amersfoort
Postbus 1132
3800 BC Amersfoort
T 033 468 20 00
F 033 468 28 01
E info@rhdhv.com
W www.rhdhv.nl