In NDW werken 19 overheden samen aan het inwinnen, opslaan en distribueren van wegverkeersgegevens. De gegevens worden ingezet voor effectief verkeersmanagement, gerichte verkeersinformatie en treffende verkeerskundige analyses. Doel van dit alles is een betere bereikbaarheid, minder files, meer verkeersveiligheid en minder uitstoot van schadelijke stoffen.

De partners in NDW zijn: het Rijk (Rijkswaterstaat), alle provincies, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Vervoersregio Amsterdam en de vier grote gemeenten. In naam van deze wegbeheerders neemt de NDW-uitvoeringsorganisatie veel werk uit handen.

Het gaat onder meer om de volgende taken:

  • Inkoop van gegevens. Voor de inkoop van actuele verkeersgegevens heeft NDW in 2014 een raamovereenkomst gesloten met elf marktpartijen. Dit biedt de mogelijkheid om opdrachten van de NDW-partners geheel op maat, naar behoefte van de betreffende wegbeheerder, aan te besteden. Doordat de overheden samenwerken, kan er scherper worden ingekocht. De NDW-partners kunnen er ook voor kiezen om de gegevensinwinning zelf te regelen en de gegevens aan NDW te leveren.
  • Kwaliteitsmonitoring. Over de kwaliteit van de data hebben de NDW-partners duidelijke afspraken gemaakt. NDW bewaakt deze afspraken. Er is ook 24/7 een servicedesk beschikbaar voor storingsmeldingen en verzoeken tot ondersteuning.
  • Inkoop en beheer van ict-systemen. De dataketen is in feite één grote keten van ict-systemen. De levering van systemen en bijbehorende diensten wordt verzorgd door verschillende marktpartijen. NDW verzorgt het contractmanagement voor de partners, inclusief het (Europees) aanbesteden van nieuwe contracten.
  • Gemeenschappelijk dataportaal. NDW is het centrale dataloket voor dienstverleners in de markt. De NDW-gegevens zijn beschikbaar als open data: ze zijn dus vrij beschikbaar voor hergebruik in toepassingen van derden.
  • Standaardisatie en transitiemanagement. Om op soepele wijze gegevens tussen verschillende systemen uit te kunnen wisselen, zijn nationale en internationale standaardisatieafspraken noodzakelijk. NDW stemt hierover met andere partijen af, participeert in de besluitvorming en levert ook een forse bijdrage aan de ontwikkeling van de standaarden.

NDW
Postbus 24016
3502 MA Utrecht
T +31 88 797 3435
W www.ndw.nu