10 jaar NM Magazine – Terugblikken en vooruitkijken

In januari 2006 viel het eerste nummer van NM Magazine op de mat. Ook toen al stond er op de voorpagina: ‘Hét vakblad over netwerkmanagement in verkeer en vervoer’. Dat nadrukkelijke hét was voor een eerste keer misschien wat ambitieus, maar de uitgave las wel “alsof het blad al jaren bestond”, zoals een lezer het destijds uitdrukte. Inmiddels zijn we er echt al jaren – een heel decennium zelfs. Een mooi moment voor reflectie.

 
Netwerkmanagement was tien jaar geleden nog aan het opstarten. In 2002 was het Werkboek Gebiedsgericht Benutten uitgebracht, een stap-voor-stap-handleiding voor het ontwikkelen van een gezamenlijke, regionale verkeersmanagementaanpak. In verschillende regio’s waren de stappen van het Werkboek al doorlopen en lag er een mooie basis voor netwerkmanagement. Maar van regionaal verkeersmanagement op straat was nog nauwelijks sprake.

Overzicht covers (1)

 
‘Onafhankelijk platform’
In 2005 bespraken Jaap van Kooten, Marcel Westerman en een drietal communicatieprofessionals – niet toevallig allemaal personen die nauw betrokken waren geweest bij de ontwikkeling van het Werkboek Gebiedsgericht Benutten – de mogelijkheden van een magazine over netwerkmanagement. Doel: ‘een onafhankelijk platform bieden voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied netwerkmanagement, door het informeren over nieuwe ontwikkelingen, het aan de orde stellen van impasses en het faciliteren van discussies.’ Om het magazine gratis onder verkeersprofessionals te kunnen verspreiden, werd een aantal marktpartijen en kennisinstituten gevraagd om als partner van het vakblad de kosten op zich te nemen. Die toezeggingen kwamen er, zelfs voordat er ook maar één pagina gereed was. Behalve de financiële ondersteuning was er ook meteen inhoudelijke ondersteuning: professionals uit het werkveld droegen bij met genoeg content voor méér dan een nummer. In een tijdbestek van slechts enkele maanden kon zo een compleet nieuw ‘voor en door het vakgebied’-kennisplatform worden gelanceerd!

Dat NM Magazine zo vliegend van start kon gaan, kwam vooral door de drive die de initiatiefnemers en partners hadden om van de regionale aanpak een succes te maken. Wilde die aanpak landen, dan moest er véél kennis worden gedeeld: over nieuwe technologieën, over methodes, over proeven en projecten, over draagvlakverwerving enzovoort. NM Magazine zou daaraan moeten bijdragen.

Overzicht covers (2)

 
Stappen
Wat die bijdrage is geweest en wat precies het belang van kennisdeling is, is natuurlijk met geen mogelijkheid te bepalen. Maar feit is wel dat de regionale aanpak een enorm succes is geworden. Anders dan in andere landen om ons heen is samenwerken op netwerkniveau in Nederland de standaard geworden.

Om een beeld te krijgen van de stappen die we in tien jaar hebben gemaakt, is het verhelderend om de oude NM Magazines er nog eens bij te pakken. Het hoofdartikel van de eerste uitgave uit 2006 ging bijvoorbeeld over het belang van verkeersinformatie voor netwerkmanagement. Wat valt op? De waarde van GSM-data was net pilotgewijs beproefd. Technologieën “waarbij het verkeer wordt gevolgd vanuit een satelliet”, werden voor de nabije toekomst voorzien. En ook interessant: verschillende publieke en private partijen waren bezig met de oprichting van “een landelijk dekkend National Datawarehouse van verkeersgegevens”, NDW.
Eén artikel verder kwam de Nota Mobiliteit aan bod, die luttele maanden daarvoor in de Tweede Kamer was gepresenteerd. “Meer dan vroeger hebben we aandacht voor de keten, waarbij we het hele netwerk als één weg beschouwen”, vertelde Pex Langenberg van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in het artikel. “Voor de verschillende wegbeheerders betekent dat afstemmen en afspraken maken.” Dat was toen kennelijk nogal wat.

Vergelijk dat met een artikel anno nu over samenwerken in de verkeerscentrale. Alleen al de Regiodesk in Zuid-Holland zet jaarlijks 3.200 gezamenlijke, regionale verkeersmanagementmaatregelen in! De fase van ‘afstemmen en afspraken maken’ is daarmee ruimschoots gepasseerd.

Overzicht covers (3)

 
Terugblikken en vooruitkijken
Met de groeispurt die netwerkmanagement heeft gemaakt, is er meer dan genoeg om op terug te blikken – en dat willen we in dit jubileumnummer ook zeker doen. We laten een aantal van onze partners aan het woord. We staan we stil bij wat er is veranderd in specifiek Vlaanderen. We bespreken wat er de afgelopen jaren op wetenschappelijk gebied is bereikt. Maar we starten deze ‘terugblikserie’ met een interview met niemand minder dan de onze minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen.

Uiteraard kunnen de minister en de verschillende auteurs het niet laten om ook hun licht te schijnen op de jaren voor ons. Dat hebben we dan ook als thema aangehouden voor deze jubileumuitgave: terugblikken en vooruitkijken.

Die komende jaren zouden trouwens zomaar nóg spannender kunnen worden dan de afgelopen tien jaar. De transitie naar meer markt en minder overheid, coöperatieve systemen, verregaande rijtaakondersteuning, zelfrijdende auto’s: het zijn stuk voor stuk ontwikkelingen die het vakgebied radicaal kunnen veranderen. Wat blijft is de noodzaak om de verkeerstromen zó te managen dat het gebruikersoptimum en het netwerkoptimum zo goed mogelijk samenvallen. Over tien jaar blikken we nog eens terug hoe ons dat gelukt is.