Gedeputeerde Gerrit Jan Kok: Overijssel zet in op efficiëntere samenwerking

______
Dit artikel hoort bij het thema-artikel ‘Staat Regionaal Operationeel Verkeersmanagement op eigen benen?’.
______

Gerrit Jan Kok, gedeputeerde Overijssel
Gerrit Jan Kok, gedeputeerde Overijssel
“Vanaf 2011 hebben we grote stappen gezet op het gebied van operationeel verkeersmanagement. We hebben natuurlijk goed gekeken naar wat we zelf, als provincie, beter kunnen doen. Ons incidentmanagement hebben we bijvoorbeeld tegen het licht gehouden. We zijn wegwerkzaamheden efficiënter en strakker gaan programmeren, zodat we de hinder door wegopbrekingen tot een minimum beperken. En we hebben veel geïnvesteerd in de opleiding van onze rayoninspecteurs. Zij vervullen inmiddels een sleutelrol in het operationele verkeersmanagement: terwijl ze eerst alleen verantwoordelijk waren voor inspecties van de infrastructuur, signaleren ze nu ook verstoringen in de verkeersstromen.

Maar naast deze verbeteringen in eigen huis hebben we nadrukkelijk de samenwerking met onze collega-wegbeheerders gezocht. Zo zitten we maandelijks met elkaar om de tafel om wegwerken en de bijbehorende omleidingen op elkaar af te stemmen. Welke wegwerkzaamheden zijn gepland? Welke grote evenementen komen eraan? Soms moet er ook ingegrepen worden. Zo hebben wij gepland groot onderhoud op de A28 om en nabij Zwolle in 2014 in goed overleg kunnen verplaatsen naar ná 2015, omdat Zwolle momenteel de toegangswegen van en naar de binnenstad aanpakt. Op dit thema werken we inmiddels ook samen aan de informatievoorziening. Provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle en Kampen zijn de eerste wegbeheerders in Nederland die het nieuwe meldsysteem Wegwerkzaamheden Actueel in gebruik hebben genomen. Dat betekent dat we niet alleen onze werkzaamhedenplanning beschikbaar stellen aan partijen als ANWB en TomTom, maar dat we zelfs het exacte moment dat we een belangrijke weg afsluiten of openstellen delen. Met die informatie worden routeadviezen nóg actueler.

Een punt dat nu even onze aandacht vraagt, is het feit dat per 1 januari 2015 de Wgr-plus wordt afgeschaft. Concreet betekent dit voor ons dat de wettelijke taken van Regio Twente op het gebied van mobiliteit en openbaar vervoer naar de provincie gaan. De afgelopen maanden hebben we afspraken gemaakt voor een soepele overdracht van taken en personeel. We hebben er ook in goed overleg voor gekozen om de veertien wethouders Verkeer en Vervoer in Twente een adviserende rol te geven in het provinciale vervoersbeleid in de regio. Zo kunnen we de samenwerking die er was, voortzetten.

Hoe ik de toekomst van regionaal operationeel verkeersmanagement zie? Positief, maar alertheid blijft nodig. Kijk, iedereen begrijpt inmiddels wel dat het goed is voor de bereikbaarheid van onze regio, voor de verkeersveiligheid en ook voor de economie. Er is dus zeker bereidheid om in verkeersmanagement te blijven investeren. Tegelijkertijd vertel ik niets nieuws als ik zeg dat alle overheden onder druk staan van grote bezuinigingsopgaven. Het wordt daarom niet voor alle overheden eenvoudig om op dezelfde voet door te gaan.
Een andere uitdaging is de hoge gemiddelde leeftijd bij ons personeel: een groot deel zal onze organisatie op korte termijn verlaten. Eerste zorg is om al onze opgedane kennis te borgen. Maar ik voorzie ook een veranderende rol voor ons. We zullen minder zelf doen, meer aan de markt overlaten en dus meer regisseren, sturen, begeleiden en/of faciliteren. In de samenwerking met de andere wegbeheerders kunnen wij elkaar hierin goed helpen. We moeten voorkomen dat we elk het wiel opnieuw gaan uitvinden. Laten wij de krachten bundelen. Zo kunnen we kennis en kunde beter benutten en delen. Dáár ligt volgens mij de grootste opgave voor de toekomst. Ik zie dat vol vertrouwen tegemoet.”