MuConsult onderzoekt effectiviteit Gelderse mobiliteitsmaatregelen op stikstof

15 december 2021 – MuConsult heeft eind oktober 2021 een onderzoek afgerond naar de effectiviteit van de mobiliteitsmaatregelen die provincie Gelderland treft om de stikstofdepositie te reduceren. Het effect is op het geheel klein, maar voldoende significant.

MuConsult heeft het huidige beleid geïnventariseerd en tien ‘archetypen’ maatregelen bepaald. Op basis van projectgegevens en evaluatieonderzoeken zijn de gedragseffecten van deze archetypen berekend. Deze gedragseffecten zijn toegedeeld aan het Gelderse autonetwerk. Tot slot hebben de onderzoekers met het model Aerius de stikstofeffecten geografisch verdeeld en de depositiereductie berekend.

Conclusies
Het wegverkeer is voor 7,3 procent verantwoordelijk voor de overschrijding van de kritische depositiewaarden, KDW, in Gelderland. De huidige mobiliteitsmaatregelen van de provincie samen zorgen voor een 1,3 procent afname van de totale stikstofdepositie in 2024, wat staat voor 18 procent van de KDW door mobiliteit.

MuConsult ziet nog mogelijkheden om het effect van mobiliteitsmaatregelen verder te vergroten. Het bureau beveelt de provincie aan om te focussen op gedragsmaatregelen en de corridoraanpak, die van de tien archetypen het effectiefst zijn. Ook een meer geografische focus, gericht op de A12, A1 en A50, zal meer effect sorteren.

Meer info:
c.stelling@muconsult.nl