Het managen van mobiliteit, verkeer en voetgangers bij evenementen

Evenementen organiseren we in elk dorp en in elke stad. Hoe groter het evenement, hoe groter de impact op de omgeving – en hoe belangrijker het is om de verplaatsingen naar, op en weer terug van het evenement te managen. Maar wat komt daarbij kijken? Hoe pak je het aan en welke partijen betrek je erbij? In deze uitgave van NM Magazine verkennen we het thema aan de hand van een terugblik op hét evenement van 2015: SAIL Amsterdam.

Foto SAIL 2015 (Wim Haze)

 
Amsterdam heeft al de nodige ervaring met het begeleiden en in goede banen leiden van grote evenementen in de openbare ruimte: de Gay Pride, de Uitmarkt, het Grachtenfestival, de Sinterklaasintocht, Koningsdag, en in 2013 de Troonwisseling. Maar wat uitstraling en impact betreft is het vijfjaarlijkse SAIL Amsterdam een evenement dat z’n gelijke niet kent. De laatste editie, van woensdag 19 tot en met zondag 23 augustus 2015, trok bijna 2,3 miljoen bezoekers naar de toch al drukke hoofdstad. De ruim 600 schepen leken mooier dan ooit, het weer zat mee, de sfeer was vrolijk – maar wat de lezers van dit blad vooral zal interesseren: ook op het gebied van mobiliteit verliep alles uitstekend.

En dat maakt Amsterdam in het algemeen en SAIL in het bijzonder tot een mooi uitgangspunt voor een verkenning naar het managen van de verplaatsingen naar, op en van een groot buitenevenement. In dit artikel bespreken we hoe SAIL dit heeft aangepakt en welke factoren hebben bijgedragen aan hun ‘mobiliteitssucces’. In aparte artikelen verdiepen we ons in de innovaties die bij SAIL zijn ingezet, over respectievelijk een speciale SAIL-app en een nieuw crowd monitoring dashboard. Verder buurten we bij twee andere grote buitenevenementen van dit jaar, de Tour de France in Nederland en Antwerp 10 Miles & Marathon in België.

De uitdaging
Voor we ons specifiek richten op SAIL, is het nuttig om eerst vast te stellen wat de mobiliteitsuitdaging van evenementen in de openbare ruimte nu zo groot maakt.

Dat begint bij de vraag: hoe krijg je de bezoekers vlot en veilig bij het evenement? Hoeveel extra openbaar vervoer is er nodig? Hoeveel extra parkeerplaatsen? Omdat de meeste buitenevenementen gratis toegankelijk zijn, is er geen ticketverkoop en is er minder goed inzicht in het te verwachten aantal bezoekers, hun herkomst of hun modaliteitskeuze.
Dan is er de impact op het verkeer- en vervoersnetwerk in de organiserende gemeente zelf. Doordat het evenement zich in de openbare ruimte afspeelt, ben je (soms cruciale) toegangswegen en knooppunten en misschien wel hele stationsgebieden kwijt als ‘evenemententerrein’. Dat betekent dus meer verkeer en minder capaciteit – een dubbel probleem. Behalve de bereikbaarheid, raakt de grote hoeveelheid bezoekers ook de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de stad.
Om de complexiteit verder op te schroeven zijn er dan nog de grote voetgangersstromen: van parkeerterreinen en openbaarvervoerknooppunten naar het evenement, op het evenementengebied zelf, en weer terug naar de P- en OV-plaatsen. Normaal heb je als stad of dorp nauwelijks omkijken naar voetgangers, maar bij een groot evenement loert altijd het gevaar van ‘overcrowding’.

Boven op deze algemene kenmerken heeft elk groot evenement ook z’n situatiespecifieke vervoerskarakteristieken en problemen. SAIL bijvoorbeeld viel binnen een periode waarin Regio Noord in Nederland geen vakantie meer had en de kinderen doordeweeks gewoon naar school moesten. Het gebruik van de pontjes in Amsterdam was een aandachtspunt. En uiteraard was er de immense uitdaging om alle verplaatsingen op ‘het natte’ goed en veilig te organiseren. Dat ‘natte’ laten we voor dit artikel buiten beschouwing, maar let wel: alleen dat deel kost letterlijk jaren aan voorbereiding.

Al met al betekent het bovenstaande dat het managen van verplaatsingen tijdens een groot, openbaar evenement actie vereist op drie werkvelden:

Foto SAIL 2015 (Fleur Augustinus)Mobiliteitsmanagement: Hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk bezoekers van het openbaar vervoer gebruik maken? Hoe houden we ze uit de spits? Kunnen we autorijdende bezoekers verleiden om in ieder geval multimodaal te reizen, door bijvoorbeeld vanaf een P+R-locatie het openbaar vervoer te nemen?
Verkeersmanagement: Hoe managen we het (extra aanbod van) verkeer op de weg? Hoe vangen we het uitvallen van toegangswegen, doorgaande wegen en knooppunten op? Welke omleidingen stellen we in en hoe faciliteren we die? Welke regelscenario’s zijn nodig?
Crowdmanagement: Hoe geleiden we de grote voetgangersstromen in het evenementengebied? Hoe voorkomen we dat voetgangersstromen ‘botsen’ en hoe houden we overal de intensiteit op een veilig niveau? Hoe scheiden we de voetgangersstromen van het overige verkeer? In welke regelscenario’s en evacuatieroutes moeten we voorzien?

Regio’s en gemeenten hebben in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met mobiliteits- en verkeersmanagement, en beide vakgebieden zijn ook al aardig naar elkaar toe gegroeid. De ervaring met crowdmanagement is over het algemeen – zeker bij kleinere gemeenten – beperkter, al was het maar omdat je nu eenmaal niet elke dag een groot buitenevenement host.

Daarmee zijn we misschien wel bij de grootste uitdaging voor gemeenten en regio’s: de eigen kennis op het gebied van mobiliteits- en verkeersmanagement moet worden aangevuld met kennis van crowdmanagement – om daarna oplossingen en maatregelen uit de verschillende werkvelden in één solide, samenhangend plan te gieten.

Drie cruciale factoren
De organisatie van SAIL was een ‘coproductie’ van evenementverantwoordelijke SAIL Event Partners en eindverantwoordelijke gemeente Amsterdam. Hoe zijn zij tot zo’n integraal plan gekomen?

Veel van het werk dat komt kijken bij het uitwerken en uitvoeren van een plan van aanpak, valt onder de noemer projectmanagement: het wijkt niet veel af van het werk dat je ook voor andere grote (mobiliteits- en verkeersmanagement-) projecten zou moeten doen. In het onderstaande laten we die algemene werkzaamheden voor wat ze zijn. We benoemen uiteraard enkele highlights – zie het kader onderaan dit artikel – maar concentreren ons verder op drie punten die cruciaal zijn gebleken bij de totstandkoming en uitvoering van het ‘Mobiliteit- en Crowdmanagementplan SAIL 2015’.

1) Betrek belanghebbenden bij de planvorming

Waarom? Leidt tot een beter inzicht in mogelijke knelpunten, tot onverwachte oplossingen en tot een groter draagvlak.

Hoe groter de impact van een evenement, hoe meer belangen je in het oog moet houden en hoe meer partijen betrokken zullen zijn bij de uitvoering van het uiteindelijke mobiliteitsplan. Denk aan de belangen van bewoners en bedrijven (‘kan ik nog wel bij mijn huis’, ‘kunnen klanten wel bij mijn winkel’ etc.), aan de belangen van hulpdiensten (‘kunnen we nog overal komen’), aan de inzet van diezelfde hulpdiensten (met name politie), aan de inzet van openbaar vervoer enzovoort.

De SAIL-organisatie en de gemeente Amsterdam hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk relevante partijen in een vroeg stadium samen te brengen in de Werkgroep Mobiliteit en Crowdmanagement. Zo’n brede groep helpt om de soms tegenstrijdige belangen goed in het oog te houden, gebruik te maken van elkaars expertise en om tot evenwichtige, gedragen oplossingen te komen. Om een idee te geven van de omvang van de werkgroep: deelnemers waren uiteraard (vertegenwoordigers van) de afdeling Verkeer en Openbare Ruimte van de gemeente Amsterdam, het gemeentelijk evenementenbureau en SAIL Event Partners, maar daarnaast de OV-organisaties NS, Connexxion, EBS en GVB (tram, metro, bus en pont), Openbare Orde en Veiligheid (de driehoek Gemeente, Politie en Openbaar Ministerie Amsterdam), Brandweer Amsterdam-Amstelland, Politie Mobiliteit, Politie Crowdmanagement, Politie Verkeersadvisering, Prorail, de Stadsdelen Centrum, Noord en Oost (die mede de belangen van de bewoners en bedrijven behartigden) en Rijkswaterstaat.
Concreet doel van de werkgroep was om het Mobiliteit- en Crowdmanagementplan op te leveren. De afdeling Verkeerstactiek van Verkeer & Openbare Ruimte verzorgde het voorzitterschap en was ook de projectleider Mobiliteit en Crowdmanagement.

Met zo’n forse werkgroep is het natuurlijk zaak om de vaart erin te houden en niet te verzanden in urenlange vergadersessies. Daarom zijn in een kleiner comité alle meetings grondig voorbereid. Vragen waarop dit comité anticipeerde waren: Hoe staan de direct betrokkenen en/of de partijen met de zwaarste belangen in het spel? Hoe komen die tot elkaar? Welke ideeën en maatregelen kunnen we al uitwerken en doorrekenen? Met welke tools kunnen we de gezamenlijke planvorming faciliteren?
Wat dat laatste betreft: er zijn speciale simulatiemodellen voor voetgangersstromen ‘gevuld’ en tijdens de vergaderingen ingezet – zie bijgaande kader. Alle partijen kregen zo relatief eenvoudig en snel inzicht in de knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen. Dankzij de simulaties is bijvoorbeeld de inzet van ponten over het IJ onderbouwd.

 

Crowdmanagement SAIL 2015 versterkt door simulatiesoftware

Tekst: Jeroen Steenbakkers, InControl

Het crowdmanagement bij SAIL Amsterdam is een belangrijk onderwerp binnen het totaalarrangement van veiligheid, gastvrijheid en serviceverlening. Maar hoe stippel je optimale looproutes uit die de doorstroming, de evenementenbeleving én het gevoel van (sociale) veiligheid onder de bezoekers vergroten? De SAIL-organisatie zette hier speciale simulatiesoftware voor in.

SAIL heeft InControl Simulation Solution en CrowdProfessionals opdracht gegeven een inhoudelijke analyse uit te voeren. Hiervoor is met het simulatiesoftwarepakket Pedestrian Dynamics een speciaal SAIL-simulatiemodel ingericht. Het simulatiemodel biedt de mogelijkheid verschillende scenario’s te definiëren en te analyseren. De basis is de tekening (CAD, GIS etc.) van het stadsgebied. Evenementbijzonderheden als horeca, podia, toiletten, afzettingen, pontaanlandingen en calamiteitenroutes zijn minutieus in het model gebracht. Ook zijn de aannames wat betreft bezoekersaantallen, in- en uitstroomtijden, routering, pontbewegingen etc. verwerkt.
In workshops en een validatiemeeting is het model verder opgebouwd. De visualisatie van het model is uitgevoerd met behulp van een topdown view van de SAIL-looproutes. Videocontent in 2D en 3D is zeer belangrijk gebleken om alle leden van de Werkgroep Mobiliteit en Crowdmanagement te betrekken, zodat die steeds de juiste afwegingen konden maken.
Met het simulatiemodel zijn niet alleen de looproutes uitgestippeld, maar kon ook worden vastgesteld welke routes als calamiteitenroute zouden kunnen dienen, mocht dat nodig zijn.

 
Het bij elkaar hebben van een brede groep professionals bleek ook een zegen om ‘verborgen gevaren’ te doorzien en met creatieve oplossingen te komen. In Amsterdam was net voor SAIL de Michiel de Ruijtertunnel geopend, die achter het Centraal Station loopt, langs de kade. Normaliter kan zo de hoofdstroom auto’s ter hoogte van het station en de opstapplaatsen van de pontjes onder de grond blijven. Dat levert mooi meer ruimte voor de wandelaars en fietsers tussen CS en het IJ, zou je denken. Maar ten oosten van het station komt deze autostroom weer boven de grond en het samenkomen van deze auto’s en de zeer drukke wandelroute naar de schepen van SAIL bleek niet veilig te combineren. Creatieve oplossing van de werkgroep: de tunnel ging op slot voor het autoverkeer, en werd gedurende het evenement gebruikt voor fietsers en brommers (noordelijke tunnelbuis) en nood- en hulpdiensten (zuidelijke buis).

2) Leg vroegtijdig de uitgangspunten vast

Waarom? Leidt tot heldere afspraken en herleidbare maatregelen.

Het formuleren van de uitgangspunten is een belangrijke stap in het proces van de planvorming en de verdere uitwerking. Goed geformuleerde uitgangspunten bieden houvast om maatregelen op het gebied van mobiliteits-, verkeers- en crowdmanagement uit te werken en te toetsen. Ze zijn daarmee het ‘sturend principe’ van het complete Mobiliteit- en Crowdmanagementplan van een evenement.

Voor SAIL zijn de uitgangspunten uitgewerkt door de werkgroep. Hun vertrekpunten waren de ‘basisprincipes’ die SAIL al enige tijd hanteert: veilig, feestelijk, open en bereikbaar. Die zijn vervolgens concreter (werkbaarder) gemaakt, onder meer aan de hand van randvoorwaarden als wetgeving en beleid.

Zo hebben hulpdiensten zich te houden aan wettelijke aanrijtijden. Door expliciet het uitgangspunt ‘De bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten is gewaarborgd’ op te nemen, voorkom je dat er toch ergens maatregelen worden getroffen die hulpdiensten in de wielen rijden – alle maatregelen worden immers getoetst aan de uitgangspunten.
Een ander voorbeeld is dat de gemeente Amsterdam het beleid heeft om bij grote evenementen de bezoekers in tijd en plaats te spreiden, om zo de beperkte ruimte in de stad goed te benutten. Dat beleid is gevolgd tijdens bijvoorbeeld de Troonswisseling en Koningsdag: grote dance-events aan de randen van de stad creëerden toen ruimte voor de vrijmarkt en andere activiteiten in de kern van de stad. Vandaar dus het SAIL-uitgangspunt ‘We spreiden het evenement in tijd en plaats’.

In totaal zijn er acht uitgangspunten Mobiliteit en Crowdmanagement geformuleerd. Die zijn ter besluitvorming voorgelegd aan de ‘vijfhoek’ Burgemeester, Openbaar Ministerie, Brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en Politie, en geaccordeerd. Het zijn:

 • We geven langzaam verkeer en openbaar vervoer prioriteit boven autoverkeer.
 • Regulier doorgaand verkeer houden we zoveel mogelijk in stand.
 • De bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten is gewaarborgd.
 • We houden het SAIL-gebied zo goed mogelijk bereikbaar voor de bewoners en de bedrijven uit dat gebied.
 • We spreiden het evenement in tijd en plaats.
 • Het voorkomen van overcrowding heeft hoge prioriteit (vormgeving looproutes, samenvallen andere events).
 • We zorgen ervoor dat de infrastructuur voor de loopstromen voldoende capaciteit biedt.
 • Tegengestelde loopstromen worden zoveel mogelijk voorkomen.

Hoe zijn deze uitgangspunten gebruikt bij het opstellen van het Mobiliteit- en Crowdmanagementplan? Dat blijft maatwerk. We geven een paar voorbeelden.

Het principe van spreiding is bij SAIL vertaald in het oceanenconcept. De activiteiten waren verspreid over vijf ‘oceanen’, verdeeld over de stad.

Met oog op het uitgangspunt dat overcrowding moet worden voorkomen, is goed gekeken wat er op de agenda stond bij andere publiekstrekkers in de stad. Zo bleek er een wedstrijd van Ajax op een SAIL-dag gepland te staan, in Amsterdam ArenA. De werkgroep voorzag dreigende overcrowding op onder meer OV-knooppunten en is daarom met de KNVB en de ArenA in gesprek gegaan. Gelukkig kon geregeld worden dat Ajax op die speeldag van de nationale competitie uit speelde. Lastiger werd het met de play-off voor het UEFA-toernooi op de eerste dag van SAIL. De loting viel gelukkig gunstig uit: een club uit Tsjechië trekt niet de massa’s publiek die we van andere wedstrijden gewend zijn. Dat leed zou dus te overzien zijn.

Foto SAIL 2015 (Ewout Huibers)
 
De uitwerking van het uitgangspunt ‘We houden het SAIL-gebied zo goed mogelijk bereikbaar voor de bewoners en de bedrijven’ was een lastige. Tijdens het evenement hadden het Java-eiland en delen van de noordoever van het IJ een primaire evenementenfunctie en die gebieden werden dus afgesloten voor verkeersbewegingen. Om dan toch de bereikbaarheid voor de bewoners en bedrijven (winkels, kantoren, hotels) daar te garanderen, moesten alle partijen en belangen worden geïnventariseerd – en dat betekende bewonersavonden organiseren en bedrijven aanschrijven en bezoeken. Er is in doorlaatbewijzen voor de bewoners voorzien en in voldoende verkeersregelaars om daar op te controleren. Maar dan nog blijven er 101 kleine en grote problemen die om maatwerk vragen. Hoe ga je om met de bevoorrading van bedrijven, visite van bewoners, bezoekers van bedrijven en hotels? Hoe regel je de bereikbaarheid van scholen in het evenementengebied, van nutsbedrijven? Wat doe je met postbezorgers, huisartsen, de thuis- en wijkzorg? En wat als je als bewoner zwanger bent en uitgerekend bent op een evenementdatum?
Doordat de uitgangspunten in een vroeg stadium waren vastgelegd, was er echter voldoende tijd voor overleg, hadden de bewoners en de bedrijven niet het gevoel voor een voldongen feit te worden geplaatst, stelden die zich begripvol op en konden er in goed overleg heel praktische oplossingen worden verzonnen. Een voorbeeld: het afsluiten van wijken en toegangswegen startte voorheen om 9 uur. Dit jaar is ervoor gekozen om pas om 10 uur de wijken en verkeersaders (zoals de Michiel de Ruijtertunnel) af te sluiten voor verkeer. Zo kreeg de reguliere spits zoveel mogelijk ruimte en konden bedrijven een uur langer hun bevoorrading regelen. Dit werd als erg prettig ervaren.

3) Maak goed gebruik van kennis en kunde in de markt

Waarom? Vult leemtes in capaciteit en kennis in, leidt tot nieuwe kansen.

Ook voor de organisatoren SAIL Event Partners en gemeente Amsterdam is het organiseren van een evenement als SAIL geen dagelijkse kost. Dat betekent dat er extra capaciteit (begeleiding/ondersteuning) nodig was, maar ook extra kennis.

De organisatoren hebben bijvoorbeeld een adviseur van advies- en ingenieursbureau Grontmij gevraagd om de werkgroep te ondersteunen bij het uitwerken van het Mobiliteit- en Crowdmanagementplan. Dat scheelde de organisatie veel werk – denk aan taken als het organiseren van de partners, het uitwerken van oplossingsrichtingen, verslaglegging van vergaderingen en het vastleggen van afspraken – maar de externe adviseur was ook nuttig als sparringpartner.
Er is ook een bedrijf gespecialiseerd in crowdmanagement ingeschakeld om de SAIL-organisatoren op dat specifieke vlak te ondersteunen. De consultants hebben de werkgroep geholpen met het analyseren van knelpunten en het uitwerken en onderbouwen van oplossingen voor specifiek de voetgangersstromen, steeds met behulp van de eerder genoemde simulatiesoftware voor voetgangersstromen.

Maar de organisatie zocht ook bewust de samenwerking met de markt om nieuwe, innovatieve kansen te kunnen benutten. Dat is belangrijk voor de uitstraling van het evenement en van de gemeente als ‘evenementenstad’, maar het is ook een investering in de toekomst: pilots helpen de gemeente om toekomstige evenementen nog beter, gemakkelijker, veiliger etc. te organiseren.
Voor SAIL zijn daarom twee innovaties uitgewerkt en ingezet. De eerste is een evenementen-app die bezoekers van SAIL in-car informeerde over en begeleidde naar P+R-terreinen en beschikbare parkeergarages. Deze informatievoorziening is onderdeel van de Praktijkproef Amsterdam In-car (PPA) en staat beschreven op pagina 14.
Daarnaast is gedurende SAIL een prototype van een Crowd Monitoring Dashboard gerealiseerd. Op strategische punten en vooraf gedefinieerde knelpunten zijn voetgangersstromen met tel- en zichtcamera’s gemonitord, en die data zijn verrijkt met wifi- en gsm-gegevens. Een dergelijk dashboard waarschuwt real-time voor dreigende knelpunten in voetgangersstromen. De ervaring met dit Dashboard staat beschreven op pagina 16.

Het plan en de uitvoering
Door goed samen te werken met een brede groep belanghebbenden, door tijdig uitgangspunten te formuleren en als leidraad te gebruiken, en door slim extra kennis en innovaties uit de markt te betrekken, is het gelukt een goed plan op te stellen met een juiste mix aan mobiliteits-, verkeers- en crowdmanagementmaatregelen – zie het overzicht hieronder van enkele van de getroffen maatregelen en ingezette middelen. Voor elk van de ‘managementvelden’ zijn bovendien heldere regelscenario’s (draaiboeken) opgesteld, die de organisatie hielpen om met behulp van als-dan-constructies de juiste maatregelen op het juiste moment in te zetten.

Er is een Actiecentrum Mobiliteit en Crowdmanagement ingericht, met gemeente Amsterdam als regievoerder en de afdeling Verkeer & Openbare Ruimte als ‘voorzitter’. Het Actiecentrum was gevestigd in de ruimte waar ook SAIL Event Partners haar Operationeel Centrum had gevestigd, om de lijnen kort te houden.
Doel van het Actiecentrum was om verkeers- en voetgangersstromen te monitoren en het reguliere verloop van het evenement, conform het Mobiliteit- en Crowdmanagementplan en de regelscenario’s, zoveel mogelijk in stand houden. Elke partner leverde detailinformatie aan over zijn werkveld: de conducteur over de bezetting van de tram, de schipper op een pont over de aanlanding en de toestand op de kade enzovoort. Door deze informatie centraal samen te laten komen, waren de partners in staat om vroegtijdig dreigende knelpunten te signaleren en de juiste onderdelen van de regelscenario’s in gang te zetten. Maar het Actiecentrum was er ook om indien nodig creatieve oplossingen te bedenken voor alles wat niet gevangen was in de vooraf opgestelde regelscenario’s – de praktijk is nu eenmaal weerbarstig. Bij deze editie van SAIL bleken overigens alleen kleine ad hoc-oplossingen nodig, zoals het wijzigen van de pontinzet.

Foto SAIL (Roel Vincken)

 
Tot slot
De inspanningen om de verplaatsingen naar, op en weer terug van een groot buitenevenement te managen zijn fors, zoveel is duidelijk. Maar het resultaat van de gezamenlijke inspanningen op het vlak van mobiliteits-, verkeers- en crowdmanagement is een goed lopend evenement, waarbij doelstellingen als veilig, feestelijk, open en bereikbaar recht overeind blijven.
Bij SAIL 2015 is dat in ieder geval prima gelukt. Dat zal weinig bezoekers echt zijn opgevallen, want die hadden vooral oog voor de schepen. Maar zo hoort het ook: pas als de verkeers- en voetgangersstromen ‘als vanzelf’ gaan, heb je het als mobiliteit- en crowdverantwoordelijke goed gedaan.

____

De auteurs
Maarten van der Weg is procesmanager van het team Smart Mobility bij Grontmij.
Daniel van Motman is expert adviseur Verkeersmanagement bij gemeente Amsterdam.

 

Maatregelen rond SAIL 2015

Extra maatregelen voor SAIL

 • Vooraankondigingen op internet, DRIP’s, reclameborden en (regionale) kranten.
 • Uitgebreide informatie over de bereikbaarheid, afsluitingen, OV-alternatieven etc. op de sites Sail.nl en Amsterdam.nl.
 • De treinen reden gedurende de gehele SAIL-periode minimaal in spitssamenstelling en waar nodig maximaal versterkt naar Amsterdam vanuit alle richtingen en vice versa, ook buiten de spitsuren. In verband met het dagelijkse vuurwerk in de avonduren zijn de laatste stoptreinen (gericht op regionaal vervoer) en de eerste nachtnettreinen versterkt.
 • Informatie over parkeren, routes etc. op DRIP’s.
 • Een gratis SAIL-app voor in-car informatie en routeadvies.
 • De inzet van een gezamenlijk, regionaal regelscenario SAIL 2015 door Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, provincie Flevoland en gemeente Amsterdam. Speciale aandacht kregen de wegen langs Noordzeekanaal tijdens de intocht en uittocht van de grote schepen.
 • De inzet van een gemeentelijk regelscenario SAIL 2015.
 • Het Java-eiland en delen van de noordoever van het IJ werden dagelijks autovrij gemaakt. In de wijken rondom het evenementengebied mocht alleen bestemmingsverkeer in (autoluw). Vooraf zijn hiertoe doorlaatbewijzen verstrekt vanuit de Stadsdelen. Verkeersregelaars zagen toe op de naleving.
 • Er is een extra buurtbus ingezet voor de woonwijken Java-eiland en KNSM-eiland.
 • De routes naar P+R-locaties zijn gefaciliteerd, onder meer door de groentijden op de routes aan te passen.
 • In verband met de afsluiting van de Michiel de Ruitertunnel is de oost-westverbinding door de stad gefaciliteerd.
 • Er is gezorgd voor incidentmanagement op het stedelijke wegennet (o.m. snelle berging voertuigen die stranden op hoofdroutes stad), als aanvulling op het incidentmanagement op de rijkswegen/ring.
 • Er is 1 tramlijn aangepast.
 • Er zijn 4 buslijnen aangepast. Ook zijn extra pendelbussen ingezet voor de uitstroom van publiek richting Centraal Station.
 • Er waren 6 pontverbindingen op maximale capaciteit (14 veerponten) in bedrijf. Hiervoor zijn 3 extra pontons voor de pontverbindingen ingericht.
 • Ook voetgangers zijn voorzien van gedegen ‘verkeersinformatie’. Via speciale DRIP’s werden zij gewezen op wachttijden, op alternatieve routes etc.

Ingezette middelen

 • 18 rijbaanbrede DRIP’s van Rijkswaterstaat
 • 23 berm-DRIP’s van Rijkswaterstaat
 • 24 city-DRIP’s van gemeente Amsterdam
 • 17 DRIP’s voor voetgangers
 • 12 aangepaste VRI’s van gemeente Amsterdam
 • 30 wegafsluitingen
 • 120 verkeersregelaars regionaal voor SAIL In en SAIL Out
 • 45 verkeersregelaars in Amsterdam
 • 30 verkeersregelaars vanuit de SAIL-organisatie
 • 35 diensten weginspecteur (7 diensten per SAIL-dag)