Zuid-Holland werkt aan Ontwikkelagenda Verkeersmanagement

In het toch al drukke Zuid-Holland gaan de komende jaren veel wegen, bruggen en tunnels op de schop. Dat zal voor veel extra hinder zorgen – en dus extra druk leggen op de wegbeheerders in de regio. In een nieuwe Ontwikkelagenda Verkeersmanagement zet Zuid-Holland Bereikbaar alvast de lijnen met hen uit.

Foto: Rudmer Zwerver.


Om de regio bereikbaar te houden, investeert Zuid-Holland Bereikbaar1In Zuid-Holland Bereikbaar werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de gemeenten Rotterdam en Den Haag, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan de bereikbaarheid van de regio. al jaren in verkeersmanagement. Met onder meer file-informatie, route-aanwijzingen en snelheidsadviezen op de panelen boven en langs de weg probeert de organisatie de doorstroming zo goed mogelijk te houden.

Dat is in het drukke Zuid-Holland sowieso een uitdaging. Maar door het vele groot onderhoud aan wegen en kunstwerken van de komende jaren, wordt de klus extra zwaar. Ook spelen er uitdagende ontwikkelingen op het gebied van digitaal verkeersmanagement. Dat alles was reden voor Zuid-Holland Bereikbaar om een Ontwikkelagenda Verkeersmanagement 2024-2029 op te stellen.

Hoofdlijnen
De Ontwikkelagenda beschrijft op hoofdlijnen hoe de regio het verkeersmanagement (nog) effectiever wil krijgen. Een eerste hoofdlijn is om het verkeers- en mobiliteitsmanagement meer samen te laten werken. Met het oog hierop zal de organisatie één multidoel tactisch kader opstellen, als basis voor beide takken. De rol van mobiliteitsmanagement is om zoveel mogelijk verkeer van de weg te krijgen, bijvoorbeeld door met speciale Minder hinder-acties de fiets en het openbaar vervoer aantrekkelijk te maken. Met verkeersmanagement wordt het resterende verkeer zo goed mogelijk geïnformeerd en gestuurd. De bedoeling is om hierbij meer gebruik te maken van de bestaande P+R’s.

Een tweede hoofdlijn is om de samenwerking binnen de organisatie – tussen de partners van Zuid-Holland Bereikbaar – te verstevigen. Er wordt al goed samengewerkt in de gezamenlijke Regiodesk. Maar er zijn meer mogelijkheden om elkaars kennis, expertise, ervaringen en tools te benutten. De Ontwikkelagenda stelt een expertteam Regionaal Verkeersmanagement en een expertteam Digitalisering voor. Op termijn is voor deze teams een bundeling in de taakuitvoering denkbaar.

Lijn drie is dat Zuid-Holland Bereikbaar een lerende organisatie wil zijn. Ze blijft dus openstaan voor deelname aan (innovatieve) projecten op het gebied van verkeersmanagement. Die innovaties moeten wel bewezen meerwaarde en voldoende ‘opschalingspotentieel’ hebben. Elk nieuw initiatief zal hierop getoetst worden.

Zuid-Holland Bereikbaar blijft openstaan voor innovatieve projecten op het gebied van verkeersmanagement. Die innovaties moeten wel bewezen meerwaarde en voldoende ‘opschalingspotentieel’ hebben.

De vierde ontwikkellijn is dat de organisatie de rol van marktmeester op zich neemt. Dat wil zeggen dat ze actief kansen opzoekt en benut voor samenwerking tussen overheden onderling en tussen overheid en markt. Het doel is om kennis en ervaringen op dit vlak (nog) beter te delen binnen de partners.

Meer in-car
Een laatste punt waar de Ontwikkelagenda op inzet, is de transitie van ‘wegkant-verkeersmanagement’ naar in-car verkeersmanagement. Automobilisten krijgen al heel veel verkeersinformatie en routeadviezen in-car, maar dan van serviceproviders, via apps en navigatiesystemen. Het doel van die adviezen is een optimale reis voor het individu (de gebruiker), in plaats van de optimale reis voor het collectief van reizigers. Er is Zuid-Holland Bereikbaar dan ook veel aan gelegen om zelf ook ín het voertuig te komen, in samenwerking met serviceproviders.

In het licht van de vele werkzaamheden de komende tijd is een interessante mogelijkheid nog om de werken in-car aan te kondigen: ‘let op, dan en dan is er grote hinder, bedenk vast een alternatief’. Dat kan een andere route zijn, maar er kan ook gewezen worden op thuis werken of ander vervoer kiezen. Dit type dienst is al in het project VM-IVRA (door)ontwikkeld en gestandaardiseerd.

____

De auteur
Ir. Ronnie Poorterman is projectleider Ontwikkelagenda Verkeersmanagement voor Zuid-Holland Bereikbaar.