Talking Traffic-applicaties voor de iVRI

Dankzij het nieuwe, publiek-private Partnership Talking Traffic worden de komende maanden 1268 (!) verkeersregelinstallaties in Nederland ‘intelligent’ gemaakt. De intelligentie zit ‘m in de communicatie met voertuigen, maar zeker ook in de slimme, leveranciersonafhankelijke verkeersregelapplicaties. Wat is er zoal aan toepassingen beschikbaar?

 

 
Een intelligente verkeersregelinstallatie, iVRI, is een regelinstallatie die kan communiceren met voertuigen en fietsers. Op basis van de ontvangen voertuigdata kunnen kruispunten efficiënter worden geregeld. De iVRI ‘weet’ immers beter dan een conventionele VRI hoeveel verkeer eraan komt en wat voor verkeer het is. Dankzij de data die een iVRI uitzendt, kunnen weggebruikers bovendien persoonlijk geïnformeerd en bediend worden. Denk aan toepassingen als ‘time to green’ of prioriteit voor een specifiek voertuig.

Uiteraard komt zo’n noviteit pas goed van de grond als de iVRI breed beschikbaar komt en dat is alleen mogelijk als de systemen voldoende open zijn. Om die reden hebben de ‘VRI-partijen’ binnen het nieuwe Partnership Talking Traffic op 23 november 2016 een serie afspraken bekrachtigd. Die komen er kort gezegd op neer dat de ITS-applicatie (de slimme, connected toepassing) en het RIS (het ‘Roadside ITS System’ voor de communicatie met voertuigen) worden losgekoppeld van de Traffic Light Controller (de procesbesturing). De koppelvlakken tussen deze drie componenten zijn in een gemeenschappelijk gedragen standaard vastgelegd.

Dankzij deze afspraak is er sprake van 100% leveranciersonafhankelijkheid en interoperabiliteit: elk ‘connected’ voertuig kan met elke iVRI communiceren en elke ITS-applicatie kan op elk willekeurig iVRI-systeem worden toegepast. De applicatie kan zelfs in de cloud worden gehost. In 2017 zullen 1268 VRI’s – ruim een vijfde van het totaal aantal VRI’s in Nederland – conform deze afspraken worden geüpgraded.

Call for Talking Traffic
Hoe intelligent de iVRI’s daarna precies worden, hangt natuurlijk af van de beschikbare toepassingen. In een eerder uitgevoerde knelpuntenanalyse in alle Beter Benutten-regio’s zijn verschillende use cases geïdentificeerd: het in-car brengen van actuele informatie uit de VRI’s, het prioriteren van doelgroepen vrachtverkeer, openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten, en het optimaliseren van verkeersstromen. Dit laatste geldt overigens ook op trajectniveau tussen kruispunten.

Na een Call zijn vijf leveranciers geselecteerd die ITS-applicaties voor Talking Traffic kunnen aangedragen. Het gaat daarbij deels om doorontwikkelingen van al bestaande regelingen, maar dan leveranciersonafhankelijk en dus komend jaar toepasbaar op minimaal 1268 installaties. In het bijgaande kader een overzicht van de verschillende mogelijkheden.

De eerste (vooraf-) bestellingen voor deze slimme toepassingen zijn overigens al binnen. Als ze volgend jaar worden geïnstalleerd op de open VRI’s en werkelijk meerwaarde weten te creëren voor connected weggebruikers, dan zou het wel eens heel hard kunnen gaan met de iVRI. Een kleine verkeerslichtenrevolutie lijkt aanstaande!

 

IMFLOW

ImFlow van Dynniq bewijst zich dagelijks als een betrouwbare adaptieve netwerkregeling. Een slim algoritme combineert de voordelen van voertuig- en verkeersafhankelijk regelen. De applicatie verdeelt onafgebroken de beschikbare capaciteit op het kruispunt op basis van beleidsdoelen en verkeersaanbod. Standaardmogelijkheden zijn onder meer prioriteit voor openbaar vervoer, vrachtverkeer, pelotons of fietsers en verkeer bufferen als de brug open is of de toerit volloopt. Het model in ImFlow voorspelt continu de nabije toekomst en levert betrouwbare informatie aan weggebruikers.
Binnen het Partnership Talking Traffic ontwikkelt Dynniq de komende maanden verder aan ImFlow om alle use cases te ondersteunen. Het breed beschikbaar komen van connected of coöperatieve voertuiginformatie zal de ontwikkelingen op dit vlak nog flink versnellen: de data zijn de sleutel tot een nog efficiëntere verkeersafhandeling.
De wegbeheerder heeft overigens altijd de keuze tussen een meer traditionele of een innovatieve adaptieve implementatie. De opgegeven beleidsdoelstellingen blijven het uitgangspunt.

 

FLOWTACK

Flowtack van Royal HaskoningDHV biedt flexibele verkeersregelingen gericht op een optimale doorstroming in het stedelijke netwerk. Aan de basis van de regelingen staan (historische en actuele) gegevens vanuit de verkeersregelsystemen op straat, van connected vehicles en van kortetermijnprognoses. Voor dat laatste maakt Flowtack gebruik van de dataverwerkingsmethodiek Datack: real-time data wordt gevisualiseerd en in een ‘split second’ omgezet naar verkeerskundige functies. Met de hierop gebaseerde prognoses worden flexibele verkeersregelingen gegenereerd. Zo ontstaat een betere doorstroming op het netwerk met minder wachttijd en meer informatie voor de weggebruiker.
Flowtack beschikt ook over een managementdashboard, dat op overzichtelijke wijze de actuele en historische status van prestatie-indicatoren en beleidsdoelstellingen toont. Dankzij instelbare parameters is de regeling ook eenvoudig bij te stellen. Zodoende behoudt de wegbeheerder met Flowtack controle op de werking van de verkeerskundige regelingen op straat.

 

CCOL 9

Gelet op een efficiënte uitvoering, de drie use cases en het gevraagde leveringstempo heeft Swarco voor CCOL 9-regelingen gekozen op basis van de bestaande toolkit CCOL. Voor het zo breed mogelijk inzetbaar maken van CCOL wordt de speciale open-sourcegenerator van provincie Noord-Holland toegepast én uitgebreid. Daarnaast worden er modules ontwikkeld om de use cases op eenvoudige wijze in CCOL 9 aan te maken. Met deze aanpak kan de vaak al zeer goede, bestaande kruispuntregeling worden ‘verrijkt’ met extra functionaliteiten. In meer dan 90% van de 1268 benoemde Talking Traffic VRI’s draait namelijk een CCOL-applicatie.
Het maken van de modules vergt de nodige kennis van zowel de verkeerskundige aspecten als de toolkit CCOL. Swarco werkt dan ook nauw samen met verkeerskundige partners. De CCOL 9-oplossing is ook als separate ITS-applicatie in een SCC-omgeving van Swarco beschikbaar. De toepassing ondersteunt TLC-FI, Ivera 4.0, command parser en VLog3.

 

SMART TRAFFIC

Op basis van een realtime microscopisch model met actuele VRI-data, actuele data van weggebruikers en/of andere bronnen voorspelt Smart Traffic van Sweco het verkeersbeeld voor de komende minuten op het niveau van individuele weggebruikers. Op basis van die voorspellingen stuurt de applicatie de VRI-regelingen adaptief, proactief en automatisch aan. Smart Traffic kan groenfases ‘optimaal’ inplannen, waarbij het optimum wordt bepaald op basis van beleidsdoelen, zoals het prioriteren van doelgroepen.
Smart Traffic maakt het ook mogelijk individuele weggebruikers in te plannen. Dat is comfortabel voor een weggebruiker, voorkomt wachtrijen en maakt verkeer vlotter, duurzamer en veiliger. De informatie over de ingeplande groenfases wordt gedeeld met behulp van bijvoorbeeld Time2Green en Time2Red.
Smart Traffic kent de actuele positie van diverse doelgroepen en kan voorspellen wanneer deze bij het kruispunt aankomen. Op basis hiervan kan de applicatie ‘logisch’ groen verlenen, zodat iedereen met de juiste prioriteit het kruispunt kan passeren.

 

CCOL Z

CCOL Z van Vialis is een nieuwe regeling met een separate regelstructuur en basisfunctionaliteiten geprogrammeerd in CCOL. Met deze aanpak kan via het open applicatieplatform een basisregeling worden gebouwd. Aan bestaande regelstructuren zijn de nieuwe regelconcepten GRIB+ en wachtwaardenregeling toegevoegd om voorspellend te regelen (horizon van nul tot vijf minuten) op basis van het verkeersaanbod. Het resulteert in nauwkeurige informatie aan de weggebruikers en vormt de basis voor de realtime optimalisatiemodule, zowel op lokaal niveau als op netwerkniveau, met een prioriteitsafweging. Dit gebeurt met verkeerskundige randvoorwaarden die gesteld zijn voor de verschillende doelgroepen op het kruispunt, het traject of het netwerk en op grond van de door de wegbeheerders vastgestelde beleidskaders. De wegbeheerder kan de prioritering via het open applicatieplatform eenvoudig instellen, bekijken en wijzigen. Het open applicatieplatform ondersteunt het laden van CCOL 9-applicaties in de VRI door derden.>

 
____
 
De auteur
Frans van Waes is senior consultant bij Vialis.
Beschrijving applicaties: Met dank aan de collega’s van Dynniq, Royal HaskoningDHV, Swarco, Sweco en Vialis.